Regulamin sklepu

z dnia

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ASPOMPY.PLRegulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego.

Sprzedającym jest P.H. AS POMPY Gołębie 52, 22-540 Dołhobyczów, NIP 5222503201, REGON 060752621,

EDG 611/2011 Gmina Dołhobyczów zwanym dalej ASPOMPY.PL. ASPOMPY.PL to sklep internetowy gdzie

bezpiecznie można kupić oferowane towary a w szczególności pompy głębinowe, powierzchniowe, ręczne,

obiegowe, zbiorniki przeponowe i akcesoria. E-mail: sklep@aspompy.eu   Telefon:  505 456 132.  Magazyn:

ul. S. Czarnieckiego 3, 37-530 Sieniawa

Kupującym w sklepie internetowym ASPOMPY.PL może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub

przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą. Przesyłki są dostarczane wyłącznie na terytorium

Rzeczpospolitej Polskiej Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez Kupującego

jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji zamówienia. 

Przedmiot transakcji

Przedmiotem transakcji są towary wymienione i opisane na stronie internetowej sklepu ASPOMPY.PL.

Towar pozostaje własnością sprzedającego do momentu zapłaty całej należności ASPOMPY.PL ma

prawo odstąpienia od realizacji zamówienia z powodu braku dostępności towaru,w przypadku dokonania

przedpłaty przez Kupującego zobowiązuje się do zwrotu pieniędzy Kupującemu. Wszystkie towary oferowane

przez ASPOMPY.PL są fabrycznie nowe, pozbawione wad i objęte gwarancją producenta. Zdjęcia produktu

lub jego opis techniczny zamieszczone na stronie internetowej mogą nieznacznie różnić się od stanu faktycznego.

Cena
Ceny produktów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto (z podatkiem VAT )

Nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy uzależnione są od wartości zamówienia oraz sposobu dostawy

do Klienta. Całkowity koszt zamówienia uwzględniający ceny produktów oraz koszt dostawy przedstawiony jest

na poziomie koszyka przed złożeniem zamówienia przez Klienta, Sklep zastrzega sobie prawo do bieżących

zmian cen produktów oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju promocji lub wyprzedaży.

Uprawnienie to jednak nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny,

warunków promocji, bądź wyprzedaży.

Zamówienia
Kupujący może składać zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu wyłącznie za pośrednictwem witryny

internetowej www.aspompy-omnigena.pl    Na wszystkie zamówione towary Sprzedający wystawia dowód zakupu fakturę VAT lub paragon. Kupujący zobowiązany jest do podania swoich danych zgodnych ze stanem faktycznym. Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych sklepu internetowego Sprzedającego oraz ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach związanych z realizacją umowy sprzedaży. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza w serwisie internetowym, podanie numeru telefonu i adresu e-mail.

Umowa sprzedaży na odległość zawierana jest między Klientem a ASPOMPY.PL w momencie potwierdzenia przez Klienta zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku "Zamawiam i płacę". ASPOMPY.PL zobowiązany jest niezwłocznie przekazać Klientowi potwierdzenie zawarcia umowy za pomocą trwałego nośnika. Po złożeniu zamówienia Sprzedający generuje e-mail (wysłany na podany w zamówieniu adres), w którym znajdować się będzie potwierdzenie zamówienia oraz dalsze instrukcje postępowania, w przypadku płatności za pobraniem – informacje o wysłaniu towaru, w przypadku płatności przelewem – numer konta Kupujący bezwzględnie zobowiązany jest potwierdzić zamówienie poprzez link umieszczony w wiadomości elektronicznej przesłanej przez Sprzedającego. W momencie potwierdzenia zamówienia przez kupującego następuje rezerwacja zamówionego towaru. W przypadku braku potwierdzenia zamówienie może być anulowane. Termin ważności zamówienia przy płatności przelewem wynosi 7 dni od daty jego złożenia. Jeżeli Kupujący nie uiści należności wynikającej z zamówienia na wskazany numer konta w wyżej wymienionym terminie zamówienie zostaje anulowane, a Kupujący nie może żądać od ASPOMPY.PL jego realizacji.

Warunki płatności

Przedpłata – przed wysyłką wpłata na konto PH AS POMPY Gołębie 52, 22-540 Dołhobyczów

Bank PEKAO SA 30 1240 1040 1111 0010 4049 0730

Płatność za pobraniem ( u Kuriera, na Poczcie)


Dostawa, czas realizacji i koszty

Wysyłki realizowane są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej.

Czas wysyłki od 2 do 7 dni roboczych - uzależniony jest między innymi od następujących czynników
1. Przy płatności przelewem czas wysyłki jest liczony od momentu wpłynięcia środków na konto.
2. Jeżeli zamówienia dokonano w dniu poprzedzającym dzień wolny od pracy lub w dniu wolnym 
od pracy (sobota, niedziela i święta) – czas wysyłki ulega wydłużeniu o ilość dni wolnych.
3. Dostępności danego towaru. Koszty związane z dostarczeniem zakupionych towarów naliczane są
automatycznie i widoczne są dla Państwa przy każdym oglądanym towarze (cena widoczna przy produkcie
dotyczy płatności przelewem). W przypadku wyboru płatności ,, za pobraniem'' – dodatkowa kwota pobrania
jest widoczna i zostanie doliczona podczas wyboru tego sposobu płatności. Cena za transport uzależniona
jest od wagi brutto wybranego towaru (towar wraz z opakowaniem) bądź przedziału wagowego w jakim
mieści się wybrany towar (w przypadku zakupu więcej niż jednego produktu) od wymiarów gabarytowych
(duże paczki) i w całości pokrywana jest przez Kupującego. Odbiór przesyłki musi być bezwzględnie
potwierdzony pisemnym pokwitowaniem Kupującego na liście przewozowym. Podpis (czytelny) na liście
przewozowym oznacza odbiór przesyłki w stanie nienaruszonym.


Przesyłki realizowane są za pośrednictwem:

- UPS Polska – do przewozu krajowego przyjmuje przesyłki paczkowe o maksymalnym ciężarze jednej paczki

(rzeczywistym i wymiarowym) 70 kg. Maksymalna długość paczki wynosi 270 cm w przypadku wszystkich

usług paczkowych. Suma i długość obwodu paczki może wynosić maksymalnie 419 cm. Paczki o dużej różnicy

pomiędzy rozmiarem i wagą mogą mieć większy ciężar wymiarowy niż ich faktyczna waga. W takim przypadku

UPS zastosuje opłaty w oparciu o ciężar wymiarowy (dł x szer x wys. w cm / 5000) Maksymalna długość paczk

i nie podlegającej dodatkowej obsługi sortowania wynosi 120 cm, szerokość 80 cm a wysokość 80cm.

Suma długość i obwodu takiej paczki nie może przekraczać 300cm. W przypadku paczki, których długość

przekracza 120cm, szerokość 80cm, wysokość 80cm lub suma długości i obwodu 300cm lub waga paczki

przewyższa 32 kg pobierana jest dodatkowa opłata. W przypadku przesyłek wielopaczkowych nie ma

ograniczeń dotyczących łącznego ciężaru przesyłki lub liczby paczek w przesyłce.


-DPD Polska  - Maksymalna dopuszczalna długość paczki wynosi 250 cm, a suma wymiarów (wysokość, długość, szerokość) 300 cm. Do każdej przesyłki obliczana jest waga wymiarowa (długość x szerokość x wysokość [cm] / 6000). Kategoria wagowa ustalana jest według wyższej wagi (rzeczywistej lub wymiarowej - jeżeli waga gabarytowa liczona ze wzoru nie przekracza 41,6 kg, do listu przewozowego wpisywana jest rzeczywista waga paczki). Opłata jest naliczana jednakowo dla każdego elementu przesyłki. Za każdy element niestandardowy naliczana jest dodatkowa opłata zgodnie z cennikiem DPD

-Poczty Polskiej – po wcześniejszym uzgodnieniu kosztów przesyłki

 

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych w czasie transportu

W chwili odbioru przesyłki Kupujący zobowiązany jest sprawdzić jej zawartość i ogólny stan zamówionego

towaru w obecności kuriera. Jest to możliwe po podpisaniu listu przewozowego, a w przypadku przesyłki

za pobraniem dopiero po uregulowaniu należności. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego uszkodzenia

przesyłki lub zastrzeżeń, co do ilości dostarczonego towaru lub zawartości paczki należy bezwzględnie w

obecności przedstawiciela firmy kurierskiej, spisać protokół szkody, który powinien zawierać datę, godzinę

doręczenia oraz opis uszkodzeń, braków. Następnie podpisany protokół należy przesłać do ASPOMPY.PL.

Brak tego protokołu uniemożliwia pozytywne rozpatrzenie reklamacji z tytułu uszkodzeń mechanicznych

lub braków w przesyłce. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych i innych zastrzeżeń opisanych

powyżej rozpatrywane będą tylko na podstawie pisemnego protokołu sporządzonego w momencie odbioru

przesyłki i potwierdzonego podpisem przedstawiciela firmy kurierskiej. Dokument powinien być sporządzony

w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostaje u odbiorcy przesyłki. 


Gwarancje i reklamacje

Każdy zakupiony towar w sklepie ASPOMPY.PL jest fabrycznie nowy i posiada gwarancję producenta.

Okres gwarancji zależy od zapisu w karcie gwarancyjnej. W przypadku reklamacji należy kontaktować

się z odpowiednim serwisem, jego adres został podany na karcie gwarancyjnej. Podstawą wszczęcia

procedury reklamacyjnej jest oryginał karty gwarancyjnej oraz oryginał dokumentu zakupu ( paragon lub

faktura), które Klient otrzymuje wraz z zamówionym towarem. Podstawą uznania roszczeń reklamacyjnych

Kupującego dotyczących wymiany towaru jest oświadczenie autoryzowanego serwisu lub gwaranta. 

Nie podlega reklamacji lub wymianie towar, gdy autoryzowany serwis stwierdzi, iż zgłoszona usterka

powstała w wyniku niewłaściwego zamontowania, uruchomienia lub użytkowania niezgodnie

z przeznaczeniem lub z instrukcją obsługi.

 

Prawo do odstąpienia od umowy

Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez

ponoszenia kosztów, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia

wydania zamówienia, na adres PH AS POMPY ul. Czarnieckiego 3, 37-530 Sieniawa, sklep@aspompy.eu.

W przypadku odstąpienia od umowy Klient otrzyma zwrot należności uiszczonej za zwracany towar wraz

z kosztem dostawy do Klienta.W przypadku odstąpienia od umowy Klient ponosi tylko koszt dostarczenia

zwracanego towaru do ASPOMPY.PL, chyba że ASPOMPY.PL zaproponuje odbiór zwracanego towaru we własnym zakresie. Zwrot towarów powinien nastąpić niezwłocznie na adres ASPOMPY.PL, ale nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez ASPOMPY.PL zawiadomienia o odstąpieniu od umowy.

Ustawa o prawach konsumenta z dn. 30 maja 2014, w art. 38 określa w jakich sytuacjach Klientowi

nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Koszt odesłania towaru nie podlega

zwrotowi, w związku z tym nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do ASPOMPY.PL na koszt odbiorcy .

 

Dane osobowe
Rejestrując się w sklepie internetowym aspompy.pl Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
związanych z realizacja zamówień dokonywanych w sklepie internetowym aspompy.pl. w tym na udostępnienie
informacji obejmującej imię i nazwisko, adres, email oraz numer telefonu w zakresie niezbędnym do realizacji
zawartej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowy sprzedaży oraz wymienionych danych firmie Kurierskiej
i Poczcie Polskiej. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia realizację zamówienia. Klient
ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sklep internetowy aspompy.pl
gwarantuje Klientom ochronę danych osobowych. Dane Zamawiających wykorzystywane są wyłącznie do
realizacji zamówień i prowadzenia statystyk sprzedaży. Dane osobowe są chronione i przechowywane w sposób
uniemożliwiający dostęp osobom trzecim zgodnie z
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

Polityka Cookies

Administrator informuje, że podczas przeglądania stron internetowych sklepu internetowego ASPOMPY.PL używane są przez Administratora pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze Użytkownika, które pozwalają dostosować usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników sklepu ASPOMPY.PL. Uzyskane przez Administratora informacje „cookies” są całkowicie anonimowe i w żadnym wypadku nie są kojarzone z konkretnym i zidentyfikowanym Użytkownikiem. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość zablokowania generowania plików „cookies” poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swojej przeglądarce internetowej. Administrator informuje, że w przypadku wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies”, korzystanie z sklepu aspompy.pl może być utrudnione, w tym między innymi wolniejsze niż zazwyczaj. Szczegóły dotyczące polityki Comarch w zakresie „cookies” oraz sposobu zablokowania generowania tych plików znajdują się pod adresem: http://www.comarch.pl/o-firmie/polityka-prywatnosci  

 

Postanowienia końcowe

Zawartość stron internetowych sklepu ASPOMPY.PL nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu

Cywilnego, należy ją traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.  P.H. AS POMPY informuje, że informacje

dotyczące sprzętu prezentowanego na stronach ASPOMPY.PL są zgodne z danymi katalogowymi producentów.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz inne obowiązujące przepisy prawa. 

 

Złożenie zamówienia w sklepie internetowym ASPOMPY.PL oznacza akceptację postanowień tego regulaminu.