Polityka prywatności

z dnia

Administratorem danych osobowych jest firma PH AS POMPY , Gołębie 52, 22-540 Dołhobyczów numer NIP 5222503201 Regon 060752621

Z administratorem danych można kontaktować się za pośrednictwem e-mail sklep@aspompy.eu, lub pisemnie na adres PH AS POMPY, ul. Czarnieckiego 3, 37-530 Sieniawa.

Uzyskane od Państwa dane będą wykorzystywane w celu:

- zawarcia i wykonania umowy sprzedaży - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży, usług (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

- ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową  – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podczas zakupów w sklepie AS POMPY zbieramy następujące dane :  imię i nazwisko, nazwę firmy, adres, miejscowość, NIP, tel. kontaktowy, adres e-mail oraz dane dotyczące formy płatności. Dane te są zbierane w celu potwierdzenia zamówienia, identyfikacji w naszym systemie oraz wystawienia faktury VAT.

Ponadto w czasie rejestracji w sklepie są zbierane dane automatycznie takie jak:  np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu itp.

Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane wyłącznie do umożliwienia zalogowania się do naszego sklepu. Rejestracja w sklepie nie jest obowiązkowa.

Powyższe dane zbierane podczas transakcji zakupu będą wykorzystane wyłącznie w celu realizacji transakcji  (pobrania pieniędzy). Państwa dane mogą być w tym celu przekazane firmie obsługującej transakcje płatnicze.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.

Dane zbierane w trakcie korespondencji  mailowej jak i listownej będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na  Państwa zapytanie.

Zbierane dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy  do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.

Administrator Państwa danych  dokłada wszelkich starań, aby zapewnić  środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem,  zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem. Dane osobowe są chronione i przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp osobom trzecim zgodnie z ustawą RODO

Prawa użytkownika

- prawo dostępu. W każdej chwili masz prawo do wystąpienia do administratora z wnioskiem, o wydanie informacji o tym, czy twoje dane są przetwarzane, a jeżeli tak, to do uzyskania dostępu do tych danych lub uzyskania ich kopii.

- prawo sprostowania. W każdej chwili masz prawo do wystąpienia do administratora z wnioskiem o sprostowanie swoich danych jeżeli stwierdzisz nieścisłości w zgromadzonych danych osobowych.

- prawo ograniczenia przetwarzania. W każdej chwili w sytuacji opisanej w przepisach o ochronie danych osobowych możesz żądać ograniczenia przetwarzania danych.

- prawo sprzeciwu. W przypadku zaistnienia ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw, możesz wnieść sprzeciw wobec prowadzonego przetwarzania, powołując się  na nadrzędność twoich praw i wolności nad celem przetwarzania danych.

- prawo do bycia zapomnianym. W każdej chwili w sytuacji opisanej w przepisach o ochronie danych osobowych możesz żądać niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych, a my mamy obowiązek dane usunąć bez zbędnej zwłoki.

- prawo do przenoszenia danych. W każdej chwili masz prawo do wystąpienia do administratora z wnioskiem o otrzymanie twoich danych osobowych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie twojej zgody lub w związku z realizacją umowy.

- prawo do cofnięcia zgody. W każdej chwili masz prawo do wystąpienia do administratora i cofnięcia udzielonej mu zgody na przetwarzanie danych osobowych – decyzję proszę zgłosić na adres mailowy sklep@aspompy.eu .

- prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Odwołanie lub sprzeciw w zakresie przetwarzania danych osobowych następuje poprzez wysłanie wiadomości przez wysłanie e-maila na adres sklep@aspompy.eu . Po odwołaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe Użytkownika nie będą więcej używane do tych celów.

- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Klient ma prawo wnieść skargę związaną z przetwarzaniem danych osobowych przez sklep do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.